Privacy Policy

Pneumatic fitting

Polityka Prywatności i Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej MB Pneumatyka Sp. z o.o.  ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez MB Pneumatyka Spółka z o.o., w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie internetowym plików cookies. 

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest MB-Pneumatyka Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie przy ul. Rozwojowej 5, KRS: 0000089698. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rozwojowa 5, 66-100 Sulechów lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected] czy telefonicznie na numer: +48 419 03 49. Administrator zwany jest w dalszej części Spółką.

 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Spółkę: Rafał Wielgus, e-mail: [email protected]

 4. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 6. Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

 • przetwarzane zgodnie z prawem;

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; 

 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz 

 • przetwarzane  w   sposób  zapewniający  odpowiednie   bezpieczeństwo  danych  osobowych,   w  tym  ochronę   przed niedozwolonym  lub  niezgodnym   z  prawem  przetwarzaniem  oraz   przypadkową  utratą,  zniszczeniem   lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Spółka stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

§ 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

  1. Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: 

   • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 1.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego przez Spółkę są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. 

 2. CEL, ZAKRES, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM 

  1. Dane osobowe jakie będą przetwarzane:

   • imię i nazwisko;
   • numer telefonu;
   • adres e-mail;
   • ip.
  2. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Serwisie Internetowym lub przez Spółkę. 

   1. Spółka może przetwarzać dane osobowe w ramach Serwisu Internetowego w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli: 

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Spółki, jego Serwisu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Spółki w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Spółkę działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Spółka nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o nowościach i promocjach przez Spółkę

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Spółka lub jakie mogą być podnoszone wobec Spółki 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes Spółki) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Spółka lub jakie mogą być podnoszone wobec Spółki

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Spółkę, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Spółki (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Spółki wynosi sześć lat).

Prowadzenie komunikacji zainicjonowanej poprzez formularz kontaktowy.

Prawnie uzasadnione interesy Spółki takie jak: obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z korespondencją prowadzoną pomiędzy Panią/Panem a Spółką.

W trakcie rozmowy oraz po rozmowie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie/wiadomość, w przypadku gdyby zaistniała taka konieczność.

 1. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Spółkę z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Spółka korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

  2. Przekazanie danych przez Spółkę nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Spółka przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu ze Spółką. 

  3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

   • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Spółka udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 1. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

  1. Przetwarzane dane osobowe będą przetwarzane w celu prezentowania reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje).

 2. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 

  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Spółkę na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Spółkę, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes Spółki), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Spółką poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Spółki wskazany na wstępie polityki prywatności lub mailowo na adres [email protected]

 3. MONITORING OBIEKTÓW

  1. Przetwarzamy Państwa dane również w zakresie monitoringu obiektów należących do Nas w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu Administratora w zakresie ochrony i bezpieczeństwa mienia oraz osób przebywających w obiektach terenowych Administratora, a także zapewniania porządku publicznego. Spółka korzysta z monitoringu obiektu Naszej Spółki przez okres niezbędny do ochrony osób i mienia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie Spółki oraz mienia należącego do Spółki i osób trzecich, nie dłużej niże 3 miesiące, o ile materiał z nagrania nie będzie wykorzystywany w postępowaniach w celu ochrony praw i interesów osób, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 4. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

  1. Spółka nie przekazuje danych do państw trzecich.

 5. Narzędzia społecznościowe

  1. Na naszym Serwisie Internetowym używane są wtyczki udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook.

  2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

  3. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

  4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

  5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez portal społecznościowy, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności portalu społecznościowego - Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

  6. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Spółka namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Spółki. 

§ 3. POLITYKA COOKIES

 1. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

  1. Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, kiedy ją odwiedzasz, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takiej jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

  2. Cookies stosowane przez Spółkę:

   • zapamiętują szczegóły logowania;
   • zapewniają bezpieczeństwo, kiedy jesteś zalogowany;
   • zapewniają spójność strony;
   • poprawiają wydajność strony, skracając czas ładowania;
   • zwiększają komfort użytkowania;
   • umożliwiają udostępnianie i polubienie materiałów na innych stronach.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

  4. Pliki cookie są przez nas wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą. W celu wyrażenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie, dokonaj odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub pozostaw je na domyślnym poziomie, umożliwiającym przetwarzanie danych. W celu wprowadzenia zmian zastosuj się do instrukcji, które znajdziesz klikając przycisk „Pomoc” w menu swojej przeglądarki.

  5. Pliki cookie używane są dla polepszenia jakości świadczonych usług, przykładowo:

   • umożliwiają rozpoznanie Twojego komputera, abyś nie musiał wpisywać tych samych danych kilkakrotnie w czasie trwania jednego zadania;
   • sprawdzają jak wiele osób korzysta z usług, aby ułatwić im użytkowanie i zapewnić wystarczającą pojemność i prędkość strony;
   • analizują dane, które umożliwiają nam zapoznanie się ze sposobem korzystania z usług administracyjnych online, abyśmy mogli je ulepszać.
  6. Prosimy, abyś swoją decyzję w przedmiocie udzielenia zgody na wysłanie i korzystanie przez nas z plików cookie podjął bezpośrednio po wejściu na naszą stronę internetową.

  7. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

  8. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

https://support.google.com/chrome/answer/95647

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 1. Pliki cookies przechowywane są przez określony czas na Twoim urządzeniu końcowym (pliki stałe o czasie przechowywania od 1 dnia do 2 lat) oraz pliki tymczasowe (sesyjne o czasie przechowywania ograniczonym do opuszczenia strony lub ponownego uruchomienia przeglądarki internetowej).